close
تبلیغات در اینترنت
تدابیر حکیمانه حضرت عمر در مورد قحطی مدینه

تدابیر حکیمانه حضرت عمر  در مورد قحطی مدینه 

تدابیر حکیمانه حضرت عمر 
در مورد قحطی مدینه

در حکمت وفلسفهء  آزمایش وابتلای الهی، در فرصت کوتاه کې بشریت و انسان در اختیار دارد،   شرع همین دادن فرصت رسیدن امکان همین که به تکامل رسیدن انسان به کمال یعنی این  رحمت الهی است تا با ګذشت از آن و برگشت انسان به سوی خدا نتیجه، پاداش و لذت انتخاب خویش را بدست آورد. 

تاریخ شاهد است که، آنعده از انسان ها وملت هایکه از آزمون وآزمایش الهی، که ضرورت بشر است نه الله (ج)، با پيګیری هدف خیر را تعقیب داشته اند و میدارند، با صبر واستقامت، تقوا را پیشهء خود ساخته اند، که كامياب  و با سربلندی از آن  بیرون رفته اند.  

آزمایش الهی و ګرفتن عبرت از آن از نظر زمان ومکان یک امر مقطعی ومنطقه ای نیست که مخصوص دوره وزمانی خاصی باشد ویا به منطقه ، کشور، جماعت گروه ویا ملتی خاصی محدود بماند ،وساکنان نقاط دیگر از قلمرو وآزمایش الهی خارج شوند بلکه نسبت آزمایش وامتحان از این نظر دائمی وجهان شمولی است تا روزی که دنیایی وجود دارد ودر آن نوع بشر زندگی می کند آزمایش الهی هم وجود دارد.

ادامه مطلب